Inleiding
Een visie opstellen is een heel proces. Toch blijkt het in deze tijd van belang te zijn, omdat men gemakkelijk een menselijke insteek kiest in plaats van te luisteren naar God en naar Gods Woord, geleid door de Heilige Geest. Tegelijkertijd blijft altijd de vraag: Is dit nu wat God bedoelt? We zijn zulke complexe mensjes…
Hieronder staat onze Visie, zoals we die nu hebben verwoord.

Voor wie zich wil verdiepen in de achterliggende Bijbelteksten, onderaan deze pagina vind je een link voor een .pdf bestand.

Het Begin:
De Almachtige God; Vader, Zoon en Heilige Geest, is van eeuwigheid en heeft alles geschapen.
Vanuit de Liefde van God is Jezus Christus, Gods Zoon, mens geworden, binnen Gods volk Israël. Hij heeft hier geleefd, is gestorven op het kruis en begraven. Hij is opgestaan en naar God gegaan om een eeuwige verzoening te bewerken.
God de Vader zelf, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest bouwen de Gemeente. De Gemeente is nu de plaats waar God zowel de Jood alsook de heiden aanneemt als Zijn nieuwe woonplaats in de Geest.

De Gemeente op aarde:
De Gemeente van God is een getuigenis van Zijn veelkleurige Wijsheid in de hemelse gewesten.
De Gemeente kent vijf aspecten:

> Het Huis van God: waar God woont en waar priesters Hem dienen
> Het Lichaam van Christus: Hij is het hoofd en wij de leden; wij dienen elkaar met onze gaven en talenten
> De Kudde van de grote Herder: waar wij Zijn stem leren verstaan
> Het Koninkrijk van God: wat wij mogen vertegenwoordigen en uit dragen
> De Bruid van het Lam: waarin wij worden toegerust voor Hemzelf.

God geeft aan de Gemeente Zijn complete Woord, de Bijbel, en de Heilige Geest, om zich te laten kennen.

Wie wij willen zijn:
Wij zijn een klein deeltje van die Gemeente van God. Wij zijn vrijgekocht van de overheersing van het kwaad, door het unieke werk van Jezus Christus, Gods Zoon.
Binnen de gemeente, als lichaam van Christus, zijn wij allemaal leden. Wij willen dat onze gaven en talenten zich ontwikkelen zoals dat bij een ieder past; wij willen elkaar daarbij helpen.
Wij worden gebouwd op dat ene fundament: Jezus Christus. Wij zijn met Hem onderweg, wij worden geleid door de Heilige Geest en door Gods Woord, in onze tijd.
Binnen de gemeente, als het Huis van God, zijn wij allemaal levende stenen. Op die manier vormt de gemeente een nieuw priesterschap, dat is bedoeld voor allen die opnieuw geboren zijn:

> Priesters voor God in Dankzegging, Lofprijs en Aanbidding
> Priesters naar de mensen om de grote daden van Gods Liefde te verkondigen.

Daarnaast worden binnen het Huis van God twee ambten benoemd met een bijzondere taak: Oudste en Diaken:

> Oudsten zijn verantwoordelijk voor Visie, Onderwijs en Pastoraat. Zij hebben de dagelijkse leiding
> Diakenen zijn verantwoordelijk voor elke vorm van praktische ondersteuning.

Oudsten en Diakenen zijn getrouwd (of weduwnaar) en hun vrouwen kunnen hen ondersteunen en bijstaan.

Wat wij willen doen:
Wij komen elke zondag bij elkaar rondom Jezus Christus, als priesters en discipelen. Waar twee of drie samen zijn in de Naam van Jezus Christus, is Hij zelf in het midden.
Wij willen ons inspannen om Zijn Woord te onderzoeken en beter te begrijpen; wij willen elkaar ontmoeten; wij vieren elke zondag de Maaltijd van de Heer en wij bidden samen. Wij ontmoeten elkaar op de kring in de week voor gebed en Bijbelstudie.
Wij zien naar elkaar om als broers en zussen; wij willen open en eerlijk naar elkaar zijn.
Wij willen een veilige haven zijn, waarin we een plek bieden aan mensen die met ons onderweg zijn of onderweg willen gaan. We zijn een kleine gemeente in een gebroken wereld; velen dragen vanuit het verleden moeiten met zich mee.

Wat wij willen bereiken:
Geestelijk groeien door onderzoek in het Woord van God zodat we ook in de praktijk beter kunnen wandelen in Zijn wil.
God, de Vader en Jezus Christus beter leren kennen en om in Zijn Licht ook onszelf beter te leren kennen. En om zo allen te groeien naar het beeld van onze Heer Jezus Christus.
Dat onze handel en wandel anderen mag inspireren om zich te bekeren en om ook Jezus Christus aan te nemen als Heiland. En om Hem te willen volgen om met ons te groeien in geloof, in hoop en in liefde.

Waar wij naar uit zien:
Dat wij mogen groeien als een getuigenis van Gods veelkleurige Wijsheid; tot Zijn Eer en Heerlijkheid.
Dat wij meer van Jezus Christus en Zijn Liefde mogen laten zien in ons dagelijks leven en zo mogen worden veranderd naar Zijn beeld.
En dat wij steeds meer mogen verlangen naar Zijn terugkomst voor de Gemeente, Zijn Bruid. Want Hij komt spoedig en brengt ons in het Vaderhuis.
Daarna pakt God de draad met Israël weer op zodat al Zijn beloften voor deze aarde werkelijk vervuld zullen worden.

Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig!

Bijgaand bestand bevat de tekst van onze Visie met de relevante Bijbelteksten.
Uiteraard is het niet mogelijk om te verwijzen naar alle Bijbelteksten. We hebben een keuze gemaakt.

13-8-2018 Visie incl Structuur en teksten